LLEI 2/1998, DE 12 DE MAIG VALENCIANA DE LA MÚSICA

LLEI 2/1998, DE 12 DE MAIG VALENCIANA DE LA MÚSICA

[DOGV núm. 3.242, de 7 de maig

Preàmbul

La música en les seues múltiples formes i manifestacions és una de les arts més conreades a la Comunitat Valenciana. Forma part de la seua cultura i és una de les arts que més la identifica com a poble. La complexitat, multiplicitat i densitat del fenomen musical a la nostra terra exigeix i postula una llei valenciana de la música que fomente, coordine, impulse i desenvolupe aquesta rica realitat des d'una política global i integradora.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, en l'article 31.4 disposa que la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en cultura, i la Llei Orgànica 12/1982, de 10 d'agost, de Transferència a la Comunitat Autònoma Valenciana de Competències en Matèria de Titularitat Estatal delegava les competències en educació, que han sigut definitivament incorporades al text estatutari per reforma d'aquest mitjançant la Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març.

L'objecte d'aquesta llei és el foment, protecció, coordinació, planificació, difusió i promoció de la música a la Comunitat Valenciana i la creació dels mitjans i condicions necessaris perquè la societat valenciana desenvolupe la seua cultura musical en les diferents facetes.

Les especials característiques que concorren en la promoció i gestió cultural de la música aconsellen la creació d'un organisme que permeta agilitat en la gestió administrativa, particularment pel que fa a les relacions jurídiques externes, ja que aquesta és precisament la necessitat que demana la dinamicitat pròpia del món cultural. Per a aconseguir aquesta finalitat, amb major autonomia en el funcionament, en el títol I es crea l'Institut Valencià de la Música, com a entitat pública subjecta al dret privat.

Per a ordenar els ensenyaments musicals i el seu finançament es dediquen els títols II i III i per a protegir el patrimoni musical i promoure les activitats musicals, s'inclouen els títols IV i V d'aquesta llei. En el títol V es crea la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i la Banda Jove de la Generalitat Valenciana amb el fi d'oferir als joves músics de la Comunitat Valenciana una formació orquestral complementària. Així mateix, aquest títol preveu la creació del Cor, de la Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana i de la Banda de Música de la Generalitat Valenciana pel Consell de la Generalitat.

Finalment, s'estima convenient intensificar la dedicació, coordinació i col·laboració de les diputacions provincials i ajuntaments pel que fa a la formació, ensenyament i activitats musicals de conformitat amb l'article 47 de l'Estatut d'Autonomia i la normativa que el deplega i a això es destina el títol VI.

TÍTOL PRELIMINAR. Objecte de la llei

Article 1. Objecte

L'objecte de la present llei és el foment, protecció, coordinació, difusió i promoció de la música a la Comunitat Valenciana.

TÍTOL I. De l'Institut Valencià de la Música

Article 2. Creació

Es crea l'Institut Valencià de la Música (IVM), adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que té com a objectiu la planificació, execució i coordinació de la política cultural de la Generalitat, en el camp de la música i en l'àmbit de les seues competències.

Article 3. Natura i règim jurídic

L'Institut Valencià de la Música és una entitat pública sotmesa al dret privat, configurada de conformitat amb el que es disposa en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

2 .

L'Institut Valencià de la Música té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i administrativa, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. Es regirà pel que es disposa en la present llei, pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per l'ordenament jurídic privat i totes altres normes d'aplicació.Si no n'hi ha, serà d'aplicació la regulació que la Llei 6/1997, de 14 d'abril, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat estableix per a les entitats públiques empresarials.

Article 4. Finalitats i funcions

1 .

L'Institut Valencià de la Música tindrà com a finalitat desenvolupar, promoure, planificar i executar la política cultural de la Generalitat en el camp de la música, així com contribuir en la millora de la formació tècnica i musical dels que es dediquen de forma habitual a la música.

2 .

Són funcions pròpies de l'Institut Valencià de la Música per al compliment dels seus fins, les següents:

a)

La creació i desenvolupament de la infraestructura necessària perquè a través d'aquesta, mitjançant ajudes, subvencions, patrocinis o producció pròpia es desenvolupen activitats de tipus musical, connexes i complementàries.

b)

Impulsar l'intercanvi de la producció i difusió musical dins de la Comunitat Valenciana i fora, a través de produccions directes o indirectes, tant editorials com discogràfiques.

c)

Constituir un fons de documentació musical, conservar i difondre el patrimoni musical valencià, i col·laborar amb la Biblioteca Valenciana per a la recopilació de publicacions musicals, partitures i gravacions d'evident interés artístic.

d)

Impulsar i promoure la música contemporània, i en especial la producció de compositors valencians.

e)

Realitzar i fomentar la investigació musicològica i etnomusicològica, en especial la música popular i les danses autòctones i, si és el cas, crear i gestionar centres destinats a aquests fins.

f)

Proposar a les administracions públiques i entitats privades l'adopció de programes musicals i impulsar les mesures de coordinació necessàries per al seu desplegament i execució amb la resta d'organismes, institucions i corporacions públiques .

g)

Fomentar, en col·laboració amb els el departaments pertinents de l'administració, la construcció, reforma i modernització dels edificis destinats a activitats i ensenyaments musicals no reglats, així com establir les condicions i mitjans que faciliten l'adquisició d'instruments musicals per associacions sense finalitat lucrativa.

h)

Promoure i protegir l'associacionisme musical i cooperar amb aquest mitjançant l'elaboració i divulgació d'estudis, anàlisis, realització de programes i propostes de solució a la problemàtica de la música i de les seues associacions; i crear i mantenir actualitzat un registre d'associacions musicals.

i)

Realitzar l'inventari i catalogació del patrimoni musical valencià i mantenir-lo actualitzat.

j)

Contribuir a la millora de la formació tècnica i musical dels qui es dediquen de manera professional, o almenys habitualment, a les activitats musicals.

k)

Signar convenis i concerts econòmics amb institucions públiques i privades, tant a nivell nacional com internacionals, amb el fi de beneficar, sobretot als músics valencians, per a dur a terme les tasques de la seua competència.

l)

L'administració dels recursos que li siguen assignats per al compliment dels seus fins.

m)

Gestionar les unitats artístiques de caràcter musical que se li encomanen.

n)

Qualsevol altra iniciativa i acció tendent a la consecució dels seus fins .

Article 5. Funcions sobre regulació de centres i ensenyaments no reglats

1 .

Mitjançant decret del Consell podran atribuir-se a l'Institut Valencià de la Música determinades funcions en relació amb els centres i ensenyaments no reglats, a què es refereix el número 5 de l'article 39 de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, amb exclusió de la facultat de dictar disposicions de caràcter general.

2 .

També podran atribuir-se a l'Institut Valencià de la Música mitjançant decret del Consell funcions relatives al reciclatge i perfeccionament musical, especialment de joves músics no professionals, amb exclusió del reciclatge i formació permanent del professorat de conservatoris i centres autoritzats.

3 .

Aquests decrets fixaran els límits d'aquestes funcions i competències així com els mitjans personals, patrimonials i econòmics que s'adscriuen a l'Institut Valencià de la Música per al compliment d'aquelles.

Article 6. Activitats comercials

1 .

Activitats comercials

1.

Les activitats comercials pròpies que, en compliment dels seus fins, realitze l'Institut Valencià de la Música es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat.

2 .

La participació en consorcis i societats mercantils haurà de ser autoritzada pel Consell.

Article 7. Òrgans rectors

Són òrgans rectors de l'Institut Valencià de la Música els següents:

a)

La Presidència.

b)

El Consell Rector.

c)

El director regent.

Article 8. La Presidència

1 .

La Presidència de l'Institut Valencià de la Música, que ho serà alhora del Consell Rector, l'exercirà el conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

2 .

La Presidència de l'Institut Valencià de la Música tindrà les atribucions següents:

a)

Exercir la representació de l'Institut .

b)

Convocar les reunions del Consell Rector, i assenyalar el lloc, dia i hora de la realització, amb l'ordre del dia. També es convocarà reunió d'aquest consell quan ho sol·liciten la meitat més un dels seus components, en el qual cas l'ordre del dia serà el que hagen aprovat els sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries s'hauran de fer per escrit amb 15 dies d'antelació, llevat de casos d'urgència.

c)

Presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector.

d)

Qualsevol altra que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes, excepte les reservades al Consell Rector.

3 .

Aquestes funcions podran ser delegades en la Vicepresidència de l'Institut Valencià de la Música que ho serà alhora del Consell Rector i que serà nomenada pel conseller de Cultura, Educació i Ciència, d'entre els membres del Consell Rector.

Article 9. Consell Rector

1 .

Al Consell Rector li corresponen, amb caràcter general, les facultats de direcció, control i supervisió de l'Institut.

2 .

El Consell Rector estarà format per la Presidència de l'Institut, la Vicepresidència, els vocals i el secretari.

3 .

La Vicepresidència serà nomenada pel conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

4 .

Seran vocals nats:

- El director general de Centres Docents.

- El director general de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts .

- El secretari general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

- El director gerent de l'Institut Valencià de la Música .

5 .

Seran vocals designats:

- Un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat, designat pel seu titular.

- Un representant designat pel Consell Valencià de Cultura.

- Fins a vuit membres designats entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la música i la cultura. D'ells, dos seran proposats per la Federació de Societats musicals de la Comunitat Valenciana i tres proposats per altres institucions, entitats o associacions musicals i culturals de la Comunitat Valenciana, sense que això supose que exercisquen la representació d'aquestes.

- Tres reresentants designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El conseller de Cultura, Educació i Ciència nomenarà per un període de quatre anys a aquests vocals, als quals podrà destituir lliurement. En cas de vacants, aquestes es cobriran seguint els mateixos mecanismes que estableix aquest article per a la designació.

6 .

El secretari serà designat pel Consell Rector a proposta de la Presidència d'entre els vocals.

Article 10. Funcions del Consell Rector

Correspon al Consell Rector:

a)

Complir i vetlar pel compliment dels fins essencials de l'Institut.

b)

L'aprovació del pla anual d'activitats.

c)

L'aprovació de la memòria anual sobre actuació i gestió de l'Institut.

d)

L'aprovació dels avantprojectes de pressupostos, així com, si és procedent, el balanç i els comptes dels exercicis econòmics.

e)

L'aprovació de la plantilla i el règim retributiu del personal de l'Institut, d'acord amb les previsions pressupostàries.

f)

L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal al servei de l'Institut.

g)

Formular la proposta de reglament de l'Institut al conseller de Cultura, Educació i Ciència per a l'aprovació pel Govern Valencià.

Article 11. Règim de funcionament del Consell Rector

El Consell Rector es reunirà en ple i comissió permanent. El règim de funcionament i procediment de renovació dels seus membres es determinarà reglamentàriament.

Article 12. El director gerent

El director gerent de l'Institut Valencià de la Música serà nomenat i destituït pel Consell Rector, a proposta de la Presidència.

Article 13. Atribucions del director gerent

Corresponen al director gerent de l'Institut Valencià de la Música les atribucions següents:

a)

La direcció de l'Institut i del persona d'aquest.

b)

Executar els acords del Consell Rector i exercir les funcions que aquest li delegue.

c)

La facultat de subscriure contractes i convenis en nom de l'Institut.

d)

Preparar el pla anual d'activitats, la memòria anual i l'avantprojecte de pressupost.

e)

Elaborar la proposta de plantilla del personal de l'Institut.

f)

La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis.

g)

Autorització i disposició de despeses i liquidació i ordenació de pagaments.

h)

Les que expressament li delegue el president de l'Institut.

Article 14. Règim econòmic

Per a complir els seus fins i exercir les seues funcions pròpies, l'Institut Valencià de la Música disposarà dels recursos següents:

a)

Els crèdits que anualment es consignen al seu favor en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

b)

Els béns mobles i immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li siguen adscrits per la Generalitat Valenciana i aquells que formen part del seu patrimoni.

c)

Els productes i rendes del seu patrimoni i dels béns que tinguen adscrits, o l'explotació dels quals tinguen atribuïda.

d)

Les subvencions i aportacions voluntàries o donacions que concedisquen al seu favor entitats, institucions i particulars.

e)

Els ingressos que s'obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació.

f)

Qualsevol altre recurs econòmic ordinari o extraordinari que li puga ser atribuït.

Article 15. Patrimoni de l'Institut

El patrimoni de l'Institut Valencià de la Música tindrà la consideració de domini públic de la Generalitat, com a patrimoni afectat a un servei públic, i estarà exempt dels tributs o gravàmens que aquest consideració comporta. Aquest patrimoni quedarà subjecte a les normes que regeixen respecte del patrimoni de la Generalitat i, supletòriament, a la regulació prevista en el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Article 16. Personal

1 .

Sense perjudici de les particularitats previstes en aquest article, el personal al servei de l'Institut Valencià de la Música se seleccionarà i regirà, en tot allò que hi siga d'aplicació, pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes del seu desplegament, i totes altres disposicions d'aplicació general.

2 .

Amb caràcter general, les relacions de treball del personal de l'Institut es regiran pel que es disposa en la legislació laboral. No obstant això, la Generalitat Valenciana podrà adscriure el personal funcionari a l'Institut Valencià de la Música. Aquest personal continuarà subjecte a la relació funcionarial com a personal al servei de la Generalitat Valenciana.

3 .

La contractació de personal fix es realitzarà mitjançant proves d'admissió establides i convocades per l'Institut Valencià de la Música, després de l'acord del Consell Rector, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

4 .

En els casos de baixes prolongades, per malaltia, excedència o altres situacions similars, es podrà contractar temporalment el personal necessari per al funcionament de l'Institut Valencià de la Música per un període no superior a sis mesos. En aquests casos no serà necessari l'acord previ del Consell Rector.

5 .

El règim retributiu del personal serà el que, amb caràcter general, es fixe per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, amb les excepcions imposades per necessitats del servei i per característiques especials de determinats llocs de treball.

TÍTOL II. Dels ensenyaments musicals

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 17. Objecte

1 .

El present títol regula les normes per les quals es regiran la creació o funcionament de les escoles de música, de dansa o de música i dansa previstes en l'article 39, apartat 5, de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

2 .

Aquests centres específics d'ensenyament de música, de dansa o de música i dansa, no reglada, tindran com a finalitat impartir una formació general de la música i/o dansa i oferir una cultura musical als ciutadans, aprofitant per a això la important infrestructura educativa de les societats musicals i dels centres de titularitat pública o privada de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL II. Dels centres per a l'ensenyament de la música

Secció primera. De les escoles de música, de dansa o de música i dansa

Article 18. Definició i règim de funcionament

1 .

Les escoles de música, de dansa o de música i dansa són centres docents de formació musical dirigida a aficionats de qualsevol edat, que podran impartir una formació pràctica i orientar i preparar per als estudis professionals als qui demostren una vocació i aptituds especials.

2 .

Aquestes escoles disposaran d'autonomia pedagògica i organitzativa i, sense perjudici de la seua qualitat, els seus ensenyament es desenvoluparan en un marc flexible i ampli perquè l'oferta arribe a tots els sectors de la societat. Aquests estudis no conduiran a l'obtenció de títol amb validesa acadèmica professional.

3 .

No obstant això, podran expedir certificats dels estudis cursats pels alumnes, sense que, en cap cas, el text o format puga induir a confusió amb els certificats i títols amb validesa acadèmica.

4 .

Aquestes escoles podran ser de música, de dansa, o de música i dansa.

5 .

Aquestes escoles, les regularà reglamentàriament l'administració educativa.

Article 19. Objectiu de les escoles

Les escoles de música, de dansa o de música i dansa tindran els objectius següents:

a)

Atendre l'àmplia demanda de cultura musical pràctica amb el fi de despertar vocacions i aptituds que desemboquen en una integració posterior en les agrupacions musicals.

b)

Fomentar des de la infantesa el coneixement i apreciació de la música i la dansa.

c)

Impartir els aspectes teòrics mínims imprescindibles per a una concepció més global del fet musical i dansístic.

d)

Oferir ensenyament de música i dansa als alumnes sense consideració de l'edat.

e)

Oferir ensenyament especialitzat de totes les tendències musicals i de tots els instruments, amb atenció especial a les pròpies de la música popular i tradicional valenciana, així com a les danses autòctones de la nostra comunitat.

f)

Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, dedicació i ritme d'aprenentatge de l'alumne.

g)

Potenciar el gust per l'audició de tot tipus d'estils musicals i desenvolupar l'esperit crític de l'alumnat.

h)

Fomentar en l'alumnat l'interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, i en les bandes de música o en agrupacions de dansa, segons el tipus d'escola de què es tracte.

i)

Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes que per la seua capacitat, talent especial i interés tinguen aptituds i voluntat d'accedir a estudis reglats de caràcter professional.

j)

Recollir, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals o dansístics comarcals.

Article 20. Del professorat

1 .

El professorat de les escoles de música, dansa i de música i dansa hauran d'estar en possessió, com a mínim, del títol professional corresponent al grau mitjà de música, o de dansa, específic de l'especialitat que impartisca o titulació equivalent anàloga.

2 .

L'ensenyament dels àmbits de formació musical complementària i activitats de conjunt podrà estar a càrrec de professors amb titulació específica corresponent a una altra matèria.

Article 21. De les instal·lacions

1 .

Els locals de les escoles de música, de dansa o de música i dansa compliran les condicions sanitàries, d'habitabilitat, seguretat i acústiques que establisca la legislació.

2 .

Reglamentàriament, es fixaran les instal·lacions mínimes que han de tenir les escoles de música, de dansa i de música i dansa.

3 .

Les escoles de música i dansa necessitades d'instal·lacions per al seu treball, podran utilitzar les instal·lacions educatives en cada poble que siguen de titularitat de la Generalitat, en tot cas, sempre fora de l'horari lectiu del centre, amb l'autorització que pertoque prèvia i amb la subjecció a les necessitats derivades de la programació d'activitats dels centres esmentats.

Article 22. Dels ensenyaments mínims

1 .

A les escoles de música caldrà impartir, com a mínim, ensenyaments de:

a.

Dues especialitats instrumentals.

b.

Conjunt coral.

c.

Llenguatge musical.

2 .

Les escoles de música fomentaran la participació dels alumnes en activitats instrumentals i corals de conjunt.

3 .

Les escoles de música regulades en aquesta llei integraran progressivament, en el seu quadre d'ensenyaments, els instruments de corda.

4 .

A les escoles de dansa caldrà impartir, a més de música, com a mínim, una especialitat entre les de dansa clàssica o espanyola.

5 .

A les escoles de música i dansa caldrà impartir, com a mínim, els ensenyaments establits en els apartats 1 i 4 d'aquest article.

Article 23. Programació dels ensenyaments

1 .

Les escoles de música, de dansa i de música i dansa, gaudiran de plena autonomia pel que fa a la realització dels seus propis projectes curriculars dels ensenyaments que el centre tinga autoritzats. El centre haurà de tenir en compte la preparació per a l'accés als distints graus de l'ensenyament reglat i programar els continguts i els objectius vigents als centres oficials corresponents a les especialitats a les quals es vulga accedir.

2 .

Les escoles de música, de dansa i de música i dansa podran organitzar cursos i tota mena d'activitats musicals que contribuïsquen a l'enriquiment de la seua oferta i formació de l'alumnat, perfeccionament del docent i elevació del medi cultural i social en el qual es desenvolupen.

Article 24. De la regulació

Les escoles de música, de dansa i de música i dansa establides en aquesta llei es regiran per les normes que s'estableixen en aquesta i en les disposicions que la despleguen reglamentàriament, i quedaran sotmeses a les normes de dret comú en aquells aspectes que no han estat recollits.

Article 25. Denominació

1 .

Aquests centres rebran la denominació genèrica d'escoles de música, de dansa o de música i dansa. A aquesta denominació el titular hi podrà afegir una denominació específica que haurà de constar en la sol·licitud d'autorització corresponent, i també en la publicitat.

2 .

Aquesta denominació serà distintiva i exclusiva d'aquests centres, i no podrà utilitzar aquest nom cap altra entitat no autoritzada i inscrita al registre corresponent.

Article 26. Accés a ensenyaments reglats

L'administració educativa establirà les mesures reglamentàries que escaiguen, amb al finalitat de garantir el dret dels alumnes i de les alumnes de les escoles de música i dansa, públiques i privades, i de les escoles d'educands de les societats musicals, a ocupar places escolars als centres d'estudis reglats en igualtat de condicions, mitjançant les corresponents proves d'accés la convocatòria de les quals es durà a efecte amb la màxima publicitat.

Article 27. Registre

1 .

Al Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana es crearà un registre específic per a escoles de música, de dansa i de música i dansa en el qual s'inscriuran aquelles escoles, de titularitat pública o privada, que hagen sigut autoritzades per l'administració educativa.

2 .

L'administració educativa podrà autoritzar el registre d'escoles de música, de dansa o de música i dansa, que tinguen les seues instal·lacions ubicades a diferents immobles, fins i tot a diferent localitat, sempre que la distància entre aquestes localitats no dificulte la realització d'aquests ensenyaments i que pel que fa al conjunt complisquen els requisits mínims establits.

Secció segona. De les escoles d'educands

Article 28. Escoles d'educands

Les escoles d'educands de les societat musicals que per les seues característiques no s'inscriguen al Registre d'Escoles de Música, també podran rebre de les administracions públiques, mitjançant disposicions específiques, protecció i ajuda d'acord amb la tasca educativa i cultural que exercisquen.

TÍTOL III. Del finançament dels ensenyaments musicals

Article 29. Disposició general

Les administracions valencianes col·laboraran adequadament en el finançament dels ensenyaments musicals, a l'efecte de dotar les escoles de música, de dansa i de música i dansa dels mitjans necessaris per a aconseguir-ne els objectius.

Article 30. Programa autonòmic de finançament

1 .

Per a aconseguir la finalitat disposada en l'article anterior, s'establirà un programa autonòmic de finançament dels ensenyaments musicals no reglats, impartits a les escoles de música, de dansa i de música i dansa i, amb la corresponent dotació pressupostària, per a un període de 10 anys.

2 .

Aquest programa inclourà els criteris per al seu finançament, gestió i execució i les mesures necessàries per a la dotació de recursos humans, construcció, adaptació i reforma d'edificis que alberguen els centres educatius, adquisició d'instruments musicals i material didàctic, l'establiment i desenvolupament de serveis complementaris i la formació i actualització permanent del professorat.

Article 31. Col·laboració interadministrativa

La Generalitat Valenciana establirà acords i convenis de col·laboració amb les corporacions locals i les associacions i entitats sense finalitat lucrativa que siguen titulars d'escoles de música, de dansa i de música i dansa, i d'escoles d'educands, per a ajudar econòmicament al seu funcionament i contribuir al compliment dels seus objectius.

Article 32. Ajudes

1 .

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència concedirà ajudes adreçades al manteniment de les escoles de música, de dansa i de música i dansa, i la resta de centres d'ensenyaments musicals, i també subvencions que permeten la realització d'activitats o programacions musicals.

2 .

En les convocatòries que es facen a l'efecte figurà una comissió de valoració en la qual podran participar tant la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com representants de les entitats, institucions, federacions o associacions musicals de la Comunitat Valenciana.

Article 33. Beques de l'Institut Valencià de la Música

L'Institut Valencià de la Música realitzarà anualment una convocatòria de beques adreçada als alumnes que cursen estudis no reglats en escoles de música, de dansa i de música i dansa, mentre aquests estudis es troben exclosos de les convocatòries generals de beques i ajudes a l'estudi de les administracions educatives.

TÍTOL IV. Del patrimoni musical valencià i el seu registre

Article 34. Marc legal

La protecció, enriquiment, foment, difusió i gaudi social del patrimoni musical valencià es regirà per les normes reguladores del patrimoni cultural valencià i, subsidiàriament, per aquesta llei i les altres lleis vigents sobre la matèria.

Article 35. Objecte

1 .

Integren el patrimoni musical valencià els béns, les activitats i les entitats de caràcter musical especialment representatius de la història i la cultura de la Comunitat Valenciana.

2 .

El patrimoni musical valencià serà inventariat o catalogat i constituirà l'Arxiu Musical Valencià. Aquest arxiu incorporarà tant formats tradicionals com nous suports físics i estarà dotat dels mitjans adequats de conservació i de reproducció.

Article 36. Institucions consultives

1 .

A la Generalitat li correspon el coneixement, el foment i la difusió del patrimoni musical valencià.

2 .

Són institucions consultives de l'administració pública de la Generalitat Valenciana en matèria musical a l'efecte establit en la normativa reguladora del patrimoni cultural valencià, el Consell Valencià de Cultura, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, el Consell Escolar Valencià, l'Institut Valencià de la Música, els conservatoris superiors de música, els conservatoris superiors de dansa, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i totes aquelles institucions que puga reconéixer el Consell mitjançant un decret, i això sense perjudici de l'assessorament que, si escau, puga demanar d'uns altres organismes professionals i d'entitats culturals públiques i privades.

Article 37. Protecció del patrimoni musical valencià

1 .

Els ajuntaments cooperaran amb la Generalitat en el coneixement, la conservació, el foment i la difusió del patrimoni musical que hi ha al seu terme municipal, i adoptaran les mesures que calguen per a evitar-ne el deteriorament, la pèrdua o la destrucció. Comunicaran a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència qualsevol amenaça de dany o de pertorbació de la funció social que aquests béns patisquen, i també les dificultats i les necessitats que tinguen per a la cura d'aquests béns. Exerciran, també, les altres funcions que, de manera expressa, se'ls atribuïsquen.

2 .

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, d'acord amb els ajuntaments, podrà crear comissions mixtes integrades per representants de la Generalitat Valenciana i del municipi respectiu amb la funció d'assessorar els òrgans competents per a l'execució d'aquesta llei perquè es complisca.

3 .

Les persones físiques i jurídiques que observen el perill de pèrdua o de deteriorament d'un bé integrant del patrimoni musical valencià hauran de comunicar-ho a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència o a l'ajuntament corresponent al més aviat possible.

Article 38. De la protecció i tutela

Els béns, les activitats i les entitats integrants del patrimoni musical valencià de major rellevància i significació, gaudiran de singular protecció i tutela, mitjançant un decret del Consell, d'acord amb el procediment que reglamentàriament es determine. El decret haurà de descriure clarament el bé, l'activitat i l'entitat, i indicarà tots els elements i les característiques que el componen per a la plena identificació i el coneixement de les característiques essencials d'aquest.

Article 39. Registre del patrimoni musical valencià

Els béns, les activitats i les entitats constitutius del patrimoni musical valencià s'inscriuran en un registre específic, depenent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, l'organització, el funcionament i el règim d'accés del qual es determinaran per via reglamentària.

Article 40. Certificat acreditatiu de la inscripció

El registre del patrimoni cultural valencià expedirà un certificat que acredite la inscripció de béns, activitats i entitats que les identifique i amb al resta d'anotacions pertinents d'acord amb el que reglamentàriament es determine.

Article 41. Conservació, consolidació i millora

1 .

Les administracions valencianes procuraran per tots els mitjans tècnics la conservació, la consolidació i la millora de tots els béns, les activitats i les entitats que componen el patrimoni musical valencià.

2 .

El Consell de la Generalitat, i els ajuntaments si pertoca, col·laboraran amb els titulars dels béns, activitats i entitats inscrits en el registre, en la seua conservació i difusió, i arbitraran les ajudes econòmiques i tècniques en la forma indicada reglamentàriament.

3 .

El Consell de la Generalitat disposarà les mesures que calguen perquè el finançament d'obres de conservació, manteniment i rehabilitació de béns, així com d'activitats incloses en el patrimoni musical valencià, tinguen accés preferent al crèdit oficial en la forma i amb els requisits que establisquen les seues normes reguladores. Amb aquesta finalitat, la Generalitat podrà establir, mitjançant acords amb persones i entitats públiques i privades, les condicions per a gaudir dels beneficis crediticis.

4 .

Els titulars dels béns que s'hagen beneficiat d'algun tipus d'ajuda de caràcter públic estaran subjectes, en la seua actuació, a les condicions que s'hagen fixat per a la seua concessió.

TÍTOL V. Mesures de foment de la cultura musical

Article 42. Sobre la promoció de la música a la Comunitat Valenciana

La Generalitat es marca com a principis orientadors de la seua política cultural en matèria musical la promoció, desenvolupament, ensenyament, difusió i protecció de la música en tots els seus aspectes, expressions i ramificacions. I, consegüentment, prestarà suport a les entitats públiques i privades, particulars i associacions que perseguisquen aquests objectius i realitzen les activitats pròpies per a aconseguir aquells fins, afavorint la seua coordinació i promovent i creant les condicions socials més adequades a aquest efecte. I això, sense perjudici de la necessària participació i cooperació entre les institucions socials, les entitats privades i els particulars.

Article 43. Col·laboració institucional

La Generalitat Valenciana col·laborarà amb les corporacions locals i entitats musicals sense ànim de lucre per a l'adquisició, construcció, restauració, adaptació, manteniment, millora i equipament dels edificis destinats a la formació, ensenyament i activitats musicals i socials.

Article 44. Creació d'infraestructures

Les administracions públiques procuraran dotar d'infraestructures adequades per a la interpretació i audicions musicals en cada una de les zones o comarques del territori valencià.

Article 45. Adquisició d'instruments musicals

Amb la finalitat de facilitar la utilització d'instruments musicals per als joves, durant la seua estada en escoles i centres docents, es crearà un programa d'ajudes que en possibilite l'adquisició per les corporacions locals i entitats musicals sense ànim de lucre, titulars de les escoles o centres docents.

Article 46. Línies de crèdit específiques

S'impulsarà la creació de línies de crèdit específiques per a construir, conservar i modernitzar edificis destinats a activitats musicals i de dansa, i adquirir instruments mitjançant crèdits especials de les institucions bancàries, públiques i privades.

Article 47. Mesures per al foment de la música i de la dansa

Per a fomentar la música, la dansa i la cultura musical, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana procuraran adoptar les mesures següents:

a)

Ajudar, col·laborar o subvencionar certàmens, festivals i altres manifestacions i activitats de bandes de música, orquestres o altres grups musicals.

b)

Ajudar o subvencionar les iniciatives orientades al perfeccionament dels músics.

c)

Concertar convenis de suport a inversions en infraestructures i a programes socials i musicals que les corporacions locals, les associacions i entitats sense fi lucratiu organitzen de manera permanent o estable en la seua durada.

d)

Aquelles tendents a incentivar la creativitat musical.

e)

Fomentar de manera estable les manifestacions musicals liricoescèniques, com l'òpera.

Article 48. Sobre el perfeccionament musical

1 .

Es crearan programes de treball adequats per a atendre el perfeccionament musical dels intèrprets valencians.

2 .

Es crearan, així mateix, programes amb dotació pressupostària, de concessió de bosses i ajudes per a l'assistència a cursos, seminaris i trobades de perfeccionament tècnic i artístic per a músics que hi tinguen les condicions adequades.

Article 49. De la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana

1 .

Es crea la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'oferir als joves músics de la Comunitat Valenciana una formació orquestral complementària.

2 .

La composició i funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana seran regulats reglamentàriament.

3 .

S'adscriu la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana a l'Institut Valencià de la Música.

Article 50. De la Banda Jove de la Generalitat Valenciana

1 .

Es crea la Banda Jove de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'oferir als joves músics de la Comunitat Valenciana una formació bandística complementària.

2 .

La composició i funcionament de la Banda Jove de la Generalitat Valenciana seran regulats reglamentàriament.

3 .

S'adscriu la Banda Jove de la Generalitat Valenciana a l'Institut Valencià de la Música.

Article 51. Del Cor de la Generalitat Valenciana

1 .

Es crea el Cor de la Generalitat Valenciana amb caràcter professional.

2 .

La composició i funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana seran regulats reglamentàriament.

3 .

El Cor de la Generalitat Valenciana s'adscriu a l'Institut Valencià de la Música.

Article 52. De l'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana

1 .

Es crea l'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana amb caràcter professional.

2 .

La composició i funcionament de l'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana seran regulats reglamentàriament.

3 .

L'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana s'adscriu a l'Institut Valencià de la Música.

Article 53. De la Banda de Música de la Generalitat Valenciana

1 .

Es crea la Banda de Música de la Generalitat Valenciana amb caràcter professional.

2 .

La composició i funcionament de la Banda de Música de la Generalitat Valenciana seran regulats reglamentàriament.

3 .

La Banda de Música de la Generalitat Valenciana s'adscriu a l'Institut Valencià de la Música.

Títol VI. De les relacions de col·laboració de les administracionsvalencianes amb les societats musicalsi les associacions artisticomusicals

Article 54. Coordinació institucional

La política cultural de la Generalitat Valenciana s'orientarà a impulsar i coordinar les funcions, ensenyaments i activitats relatius a la música, de les diputacions provincials, de les corporacions locals i de les associacions artisticomusicals, per a una millor distribució de recursos i promoció cultural.

Article 55. Ajuntaments i diputacions

Respecte de les activitats musicals, els ajuntaments i les diputacions coordinaran els seus esforços per a la major eficàcia d'aquells i perquè en resulten beneficiaris el major nombre possible de ciutadans. Quan es programen per a tota la Comunitat, s'efectuarà la coordinació oportuna entre aquestes corporacions i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, així com amb l'Institut Valencià de la Música.

Article 56. Convenis de col·laboració institucional

Mitjançant convenis de col·laboració, els ajuntaments i les diputacions prestaran ajuda material, humana i financera a les societats musicals i a les escoles de música dins dels límits consignats en els pressupostos respectius.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Ateses les peculiaritats valencianes, un mateix edifici podrà ser destinat als ensenyaments propis de les escoles de música, de dansa o de música i dansa i a altres fins socials, culturals o educatius.

Segona

L'administració autonòmica gestionarà davant de l'administració de l'estat fórmules per a la qualificació d'Entitat d'Utilitat Pública d'aquelles associacions musicals sense finalitat lucrativa que complisquen els requisits corresponents a l'efecte de ser receptores dels beneficis legals que aquestes qualificacions comporten.

Tercera

L'adscripció del personal de la Generalitat que s'efectue a l'Institut Valencià de la Música es farà respectant les condicions establides fins a aquell moment per a l'esmentat personal.

Quarta

Per a la creació i funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana es tindrà en compte l'actual i a extingir Jove Orquestra Valenciana.

Cinquena

Per a la creació i funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana, es tindrà en compte l'actual i a extingir Cor de València.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El Consell de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en l'àmbit de les respectives competències, adoptaran totes les disposicions que calguen per a l'aplicació i desplegament d'aquesta llei.

Segona

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque observen i facen complir aquesta llei.

València, 12 de maig de 1998

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÀNDEZ-SORO .

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, en su artículo 31.4 dispone que la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en cultura y la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto de Transferencia a la Comunidad Autónoma Valenciana de Competencias en Materia de Titularidad Estatal delegaba las competencias en educación, que han sido definitivamente incorporadas al texto estatutario por reforma del mismo por Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo.

El objeto de la presente ley es el fomento, protección, coordinación, planificación, difusión y promoción de la música en la Comunidad Valenciana y la creación de los medios y condiciones necesarias para que la sociedad valenciana desarrolle su cultura musical en sus diferentes facetas.
Las especiales características que concurren en la promoción y gestión cultural de la música aconsejan la creación de un organismo que permita agilidad en la gestión administrativa, particularmente en lo que atañe a las relaciones jurídicas externas, ya que esa es precisamente la necesidad que demanda la dinamicidad propia del mundo cultural. Para conseguir dicha finalidad, con mayor autonomía en su funcionamiento, en el título I se crea el Instituto Valenciano de la Música, como entidad pública sujeta al derecho privado.
Para ordenar las enseñanzas musicales y su financiación se dedican los títulos II y III y para proteger el patrimonio musical y promocionar las actividades musicales, se incluyen los títulos IV, y V de la presente ley. En el título V se crea la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y la Banda Joven de la Generalitat Valenciana con el fin de ofrecer a los jóvenes músicos de la Comunidad Valenciana una formación orquestal complementaria. Asimismo dicho título prevé la creación del Coro, de la Orquesta Sinfónica de la Generalitat Valenciana y de la Banda de Música de la Generalitat Valenciana por el Consell de la Generalitat.
Finalmente, se estima conveniente intensificar la dedicación, coordinación y colaboración de las diputaciones provinciales y ayuntamientos en lo referente a la formación, enseñanza y actividades musicales de conformidad con el artículo 47 del Estatuto de Autonomía y la normativa que lo desarrolla y a ello se destina el título VI.


TÍTULO PRELIMINAR. Objeto de la ley

Artículo 1 . Objeto

El objeto de la presente ley es el fomento, protección, coordinación, difusión y promoción de la música en la Comunidad Valenciana.


TÍTULO I. Del Instituto Valenciano de la Música

Artículo 2 . Creación

Se crea el Instituto Valenciano de la Música (IVM), adscrito a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia que tiene como objetivo la planificación, ejecución y coordinación de la política cultural de la Generalitat, en el campo de la música y en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3 . Naturaleza y régimen jurídico

 1. El IVM es una entidad pública sometida al derecho privado, configurada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
 2. El IVM tiene personalidad jurídica propia, autonomía económica y administrativa, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley, por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, por el ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En su defecto será de aplicación la regulación que la Ley 6/1997, del 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado establece para las entidades públicas empresariales.

Artículo 4 . Finalidades y funciones

 1. El Instituto Valenciano de la Música tendrá como finalidad desarrollar, promover, planificar y ejecutar la política cultural de la Generalitat en el campo de la música, así como contribuir en la mejora de la formación técnica y musical de los que se dedican de forma habitual a la misma.
 2. Son funciones propias del IVM para el cumplimiento de sus fines, las siguientes:
  1. La creación y desarrollo de la infraestructura necesaria para que a través de ella, mediante ayudas, subvenciones, patrocinios o producción propia se desarrollen actividades de tipo musical, conexas y complementarias.
  2. Impulsar el intercambio de la producción y difusión musical dentro de la Comunidad Valenciana y fuera de ella, a través de producciones directas o indirectas, tanto editoriales como discográficas.
  3. Constituir un fondo de documentación musical, conservar y difundir el Patrimonio Musical Valenciano, y colaborar con la Biblioteca Valenciana para la recopilación de publicaciones musicales, partituras y grabaciones de evidente interés artístico.
  4. Impulsar y promover la música contemporánea, y en especial la producción de compositores valencianos.
  5. Realizar y fomentar la investigación musicológica y etnomusicológica, en especial la música popular y las danzas autóctonas, y en su caso, crear y gestionar centros destinados a estos fines.
  6. Proponer a las administraciones públicas y entidades privadas la adopción de programas musicales e impulsar las medidas de coordinación necesarias para su desarrollo y ejecución con los demás organismos, instituciones y corporaciones públicas.
  7. Fomentar, en colaboración con los departamentos pertinentes de la Administración, la construcción, reforma y modernización de los edificios destinados a actividades y enseñanzas musicales no regladas, así como establecer las condiciones y medios que faciliten la adquisición de instrumentos musicales por asociaciones sin finalidad lucrativa.
  8. Promocionar y proteger el asociacionismo musical y cooperar con el mismo mediante la elaboración y divulgación de estudios, análisis, realización de programas y propuestas de solución a la problemática de la música y de sus asociaciones; y crear y mantener actualizado un registro de asociaciones musicales.
  9. Realizar el inventario y catalogación del patrimonio musical valenciano y mantenerlo actualizado.
  10. Contribuir a la mejora de la formación técnica y musical de quienes se dediquen de manera profesional, o al menos habitualmente, a las actividades musicales.
  11. Celebrar convenios y conciertos económicos con instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de beneficiar, sobre todo a los músicos valencianos, para llevar a cabo las tareas de su competencia.
  12. La administración de los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines.
  13. Gestionar las unidades artísticas de carácter musical que se le encomienden.
  14. Cualesquiera otras iniciativas y acciones tendentes a la consecución de sus fines.

Artículo 5 . Funciones sobre regulación de centros y enseñanzas no regladas

 1. Mediante decreto del Consell, podrán atribuirse al IVM determinadas funciones en relación con los centros y enseñanzas no regladas, a las que se refiere el número 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, con exclusión de la facultad de dictar disposiciones de carácter general.
 2. También podrán atribuirse al IVM mediante decreto del Consell, funciones relativas al reciclaje y perfeccionamiento musical, especialmente de jóvenes músicos no profesionales, con exclusión del reciclaje y formación permanente del profesorado de conservatorios y centros autorizados.
 3. Estos decretos fijarán los límites de estas funciones y competencias así como los medios personales, patrimoniales y económicos que se adscriben al IVM para el cumplimiento de aquéllas.

Artículo 6.

 1. Actividades comerciales
  1. Las actividades comerciales propias que, en cumplimiento de sus fines, realice el IVM se regirán por las normas del ordenamiento jurídico privado.
  2. La participación en consorcios y sociedades mercantiles habrá de ser autorizada por el Consell.

Artículo 7 . Órganos rectores

Son órganos rectores del Instituto Valenciano de la Música los siguientes:

 1. La Presidencia.
 2. El Consejo Rector.
 3. El director gerente.

Artículo 8 . La Presidencia

 1. La Presidencia del Instituto Valenciano de la Música, que lo será a su vez del Consejo Rector, la ostentará el conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
 2. La Presidencia del Instituto Valenciano de la Música tendrá las siguientes atribuciones:
  1. Ostentar la representación del Instituto.
  2. Convocar las reuniones del Consejo Rector, señalando lugar, día y hora de la celebración, acompañando el orden del día. También convocará reunión del mismo cuando así lo soliciten la mitad más uno de sus componentes, en cuyo caso el orden del día será el que se haya aprobado por los solicitantes de la convocatoria. Las convocatorias deberán hacerse por escrito y con quince días de antelación, salvo casos de urgencia.
  3. Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rector.
  4. Cualquiera otras que reglamentariamente le puedan ser atribuidas, excepto las reservadas al Consejo Rector.
 3. Estas funciones podrán ser delegadas en la Vicepresidencia del IVM que lo será a su vez del Consejo Rector y que será nombrada por el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, de entre los miembros del Consejo Rector.

Artículo 9 . Consejo Rector

 1. Al Consejo Rector le corresponden, con carácter general, las facultades de dirección, control y supervisión del Instituto.
 2. El Consejo Rector estará formado por la Presidencia del Instituto, la Vicepresidencia, los Vocales y el Secretario.
 3. La Vicepresidencia será nombrada por el conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
 4. Serán vocales natos:
  1. El director general de Centros Docentes.
  2. El director general de Promoción Cultural, Museos y Bellas Artes.
  3. El secretario general de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  4. El director Gerente del Instituto Valenciano de la Música.
 5. Serán vocales designados:
  1. Un representante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, designado por su titular.
  2. Un representante designado por el Consell Valencià de Cultura.
  3. Hasta ocho miembros designados entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de la música y la cultura. De ellos, dos serán propuestos por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y tres propuestos por otras Instituciones, Entidades o Asociaciones Musicales y Culturales de la Comunidad Valenciana, sin que ello suponga que ostentan la representación de las mismas.
  4. Tres representantes designados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
 6. El conseller de Cultura, Educación y Ciencia nombrará por un periodo de cuatro años a estos vocales, a los que podrá destituir también libremente. En caso de vacantes, éstas se cubrirán siguiendo los mismos mecanismos que establece el presente artículo para su designación.

 7. El Secretario será designado por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia de entre los vocales.

Artículo 10 . Funciones del Consejo Rector

Corresponde al Consejo Rector:

 1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines esenciales del Instituto.
 2. La aprobación del plan anual de actividades.
 3. La aprobación de la memoria anual sobre actuación y gestión del Instituto.
 4. La aprobación de los anteproyectos de presupuestos, así como si procede, el balance y las cuentas de los ejercicios económicos.
 5. La aprobación de la plantilla y el régimen retributivo del personal del Instituto, de acuerdo con las previsiones presupuestarias.
 6. La aprobación de las convocatorias de pruebas de admisión para la selección del personal al servicio del Instituto.
 7. Formular la propuesta de reglamento del Instituto al conseller de Cultura, Educación y Ciencia para su aprobación por el Gobierno Valenciano.

Artículo 11 . Régimen de funcionamiento del Consejo Rector

El Consejo Rector se reunirá en pleno y Comisión Permanente. El régimen de funcionamiento y procedimiento de renovación de sus miembros, se determinará reglamentariamente.

Artículo 12 . El director gerente

El director gerente del Instituto Valenciano de la Música será nombrado y destituido por el Consejo Rector, a propuesta de la Presidencia.

Artículo 13 . Atribuciones del director gerente

Corresponden al director gerente del Instituto Valenciano de la Música las siguientes atribuciones:

 1. La Dirección del Instituto y del personal del mismo.
 2. Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y ejercer las funciones que éste le delegue.
 3. La facultad de suscribir contratos y convenios en nombre del Instituto.
 4. Preparar el plan anual de actividades, la memoria anual y el anteproyecto de presupuesto.
 5. Elaborar la propuesta de plantilla de personal del Instituto.
 6. La gestión económica y financiera y el control técnico y administrativo de los servicios.
 7. Autorización y disposición de gastos y liquidación y ordenación de pagos.
 8. Las que expresamente le delegue el Presidente del Instituto.

Artículo 14 . Régimen económico

Para cumplir sus fines y desempeñar sus funciones propias, el Instituto Valenciano de la Música dispondrá de los siguientes recursos:

 1. Los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.
 2. Los bienes muebles e inmuebles y las instalaciones que para el cumplimiento de sus fines le sean adscritos por la Generalitat Valenciana y aquéllos que formen parte de su patrimonio.
 3. Los productos y rentas de su patrimonio y de los bienes que tenga adscritos, o cuya explotación tenga atribuida.
 4. Las subvenciones y aportaciones voluntarias o donaciones que se concedan a su favor por entidades, instituciones y particulares.
 5. Los ingresos que se obtengan por sus actividades de gestión y explotación.
 6. Cualesquiera otros recursos económicos ordinarios o extraordinarios que le puedan ser atribuidos.

Artículo 15 . Patrimonio del Instituto

El patrimonio del IVM tendrá la consideración de dominio público de la Generalitat, como patrimonio afecto a un servicio público y estará exento de los tributos o gravámenes que esta consideración conlleva. Dicho patrimonio quedará sujeto a las normas que rijan respecto del patrimonio de la Generalitat y, supletoriamente, a la regulación prevista en el título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado.

Artículo 16 . Personal

 1. Sin perjuicio de las particularidades previstas en este artículo, el personal al servicio del IVM se seleccionará y regirá en cuanto sea de aplicación, por el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, por las normas de su desarrollo, y demás disposiciones de general aplicación.
 2. Con carácter general, las relaciones de trabajo del personal del Instituto se regirán por lo dispuesto en la legislación laboral. No obstante, la Generalitat Valenciana podrá adscribir personal funcionario al IVM. Dicho personal continuará sujeto a la relación funcionarial como personal al servicio de la Generalitat Valenciana.
 3. La contratación de personal fijo se realizará mediante pruebas de admisión establecidas y convocadas por el IVM, previo acuerdo del Consejo Rector, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
 4. En los casos de bajas prolongadas, bien sea por enfermedad, excedencia u otras situaciones similares, se podrá contratar temporalmente al personal necesario para el normal funcionamiento del IVM por un periodo no superior a 6 meses. En estos casos no será necesario el acuerdo previo del Consejo Rector.
 5. El régimen retributivo del personal será el que, con carácter general, se fija para el personal al servicio de la Generalitat Valenciana, con las excepciones impuestas por necesidades del servicio y por características especiales de determinados puestos de trabajo.

TÍTULO II. De las enseñanzas musicales

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 17 . Objeto 2

 1. El presente título regula las normas por las que se regirán la creación y funcionamiento de las escuelas de música, de danza o de música y danza previstas en el artículo 39, apartado 5, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
 2. Estos centros específicos de enseñanza de música, de danza o de música y danza, no reglada, tendrán como finalidad impartir una formación general de la música y/o danza y ofrecer una cultura musical a los ciudadanos, aprovechando, para ello, la importante infraestructura educativa de las sociedades musicales y de los centros de titularidad pública o privada de la Comunidad Valenciana.

CAPÍTULO II. De los centros para la enseñanza de la música

Sección primera. De las escuelas de música, de danza o de música y danza

Artículo 18 . Definición y régimen de funcionamiento

 1. Las escuelas de música, de danza o de música y danza son centros docentes de formación musical dirigida a aficionados de cualquier edad, que podrán impartir una formación práctica y orientar y preparar para los estudios profesionales a quienes demuestren una especial vocación y aptitud.
 2. Estas escuelas contarán con autonomía pedagógica y organizativa y, sin perjuicio de su calidad, sus enseñanzas se desarrollarán en un marco flexible y amplio para que su oferta llegue a todos los sectores de la sociedad. Estos estudios no conducirán a la obtención de títulos con validez académica ni profesional.
 3. No obstante, podrán expedir certificados de los estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica.
 4. Estas escuelas podrán ser de música, de danza, o de música y danza.
 5. Estas escuelas se regularán reglamentariamente por la Administración educativa.

Artículo 19 . Objetivos de las escuelas

Las escuelas de música, de danza o de música y danza tendrán los objetivos siguientes:

 1. Atender la amplia demanda de cultura musical práctica con el fin de despertar vocaciones y aptitudes que desemboquen en una posterior integración en las agrupaciones musicales.
 2. Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música y la danza.
 3. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una concepción más global del hecho musical y dancístico.
 4. Ofertar enseñanza de música y danza a los alumnos sin consideración a su edad.
 5. Ofertar enseñanza especializada de todas las tendencias musicales y de todos los instrumentos, con especial atención a los propias de la música popular y tradicional valenciana, así como a las danzas autóctonas de nuestra Comunidad.
 6. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de aprendizaje del alumno.
 7. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu crítico del alumnado.
 8. Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales, y en las bandas de música o en agrupaciones de danza, según el tipo de escuela de que se trate.
 9. Orientar y proporcionar la formación adecuada a aquellos alumnos que por su capacidad, especial talento e interés tengan aptitudes y voluntad de acceder a estudios reglados de carácter profesional.
 10. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y dancísticas comarcales.

Artículo 20 . Del profesorado

 1. El profesorado de las escuelas de música, danza y de música y danza deberán estar en posesión, como mínimo, del título profesional correspondiente al grado medio de música, o de danza, específico de la especialidad que imparta o titulación equivalente análoga.
 2. La enseñanza de los ámbitos de formación musical complementaria y actividades de conjunto podrá estar a cargo de profesores cuya titulación específica corresponda a otra materia.

Artículo 21 . De las instalaciones

 1. Los locales de las escuelas de música, de danza o de música y danza reunirán las condiciones sanitarias, de habitabilidad, seguridad, y acústicas que la legislación establezca.
 2. Reglamentariamente se fijaran las instalaciones mínimas que han de tener las escuelas de música, de danza y de música y danza.
 3. Las Escuelas de Música y Danza necesitadas de instalaciones para su labor, podrán utilizar las instalaciones educativas en cada pueblo que sean de titularidad de la Generalitat, en todo caso, siempre fuera del horario lectivo del Centro, previa la autorización pertinente y con sujeción a las necesidades derivadas de la programación de actividades de los mencionados centros.

Artículo 22 . De las enseñanzas mínimas

 1. En las escuelas de música habrán de impartirse, como mínimo, enseñanzas de:
  1. Dos especialidades instrumentales.
  2. Conjunto Coral.
  3. Lenguaje musical.
 2. Las escuelas de música fomentarán la participación de los alumnos en actividades instrumentales y corales de conjunto.
 3. Las escuelas de música reguladas en la presente ley, integrarán progresivamente, en su cuadro de enseñanzas, los instrumentos de cuerda.
 4. En las escuelas de danza habrá de impartirse, además de música, como mínimo, una especialidad de entre las de danza clásica o española.
 5. En las escuelas de música y danza habrán de impartirse, como mínimo, las enseñanzas establecidas en los apartados 1 y 4 del presente artículo.

Artículo 23 . Programación de las enseñanzas

 1. Las escuelas de música, de danza y de música y danza, gozarán de plena autonomía en la realización de sus propios proyectos curriculares de las enseñanzas que el centro tenga autorizadas. El centro deberá tener en cuenta la preparación para el acceso a los distintos grados de la enseñanza reglada y programar los contenidos y los objetivos vigentes en los centros oficiales correspondientes a las especialidades a las que se pretenda acceder.
 2. Las escuelas de música, de danza y de música y danza podrán organizar cursos y toda clase de actividades musicales que contribuyan al enriquecimiento de su oferta y formación del alumnado, perfeccionamiento del docente y elevación del medio cultural y social en que se desenvuelven.

Artículo 24 . De su regulación

Las escuelas de música, de danza y de música y danza previstas en esta ley se regirán por las normas que se establecen en la misma y disposiciones que la desarrollen reglamentariamente, quedando sometidas a las normas de derecho común en aquellos aspectos no contemplados.

 1. Estos centros recibirán la denominación genérica de escuelas de música, de danza o de música y danza. A esta denominación se podrá añadir por el titular una denominación específica que deberá constar en la solicitud de autorización correspondiente, así como en su publicidad.
 2. Esta denominación será distintiva y exclusiva de estos centros, y no podrá ostentar este nombre hacia otra entidad no autorizada e inscrita en el registro correspondiente.

Artículo 26 . Acceso a Enseñanzas Regladas

La Administración educativa establecerá las medidas reglamentarias que procedan, con el fin de garantizar el derecho de los alumnos y alumnas de las escuelas de música y danza, públicas y privadas, y de las escuelas de educandos de las sociedades musicales, a ocupar plazas escolares en los centros de estudios reglados en igualdad de condiciones, a través de las correspondientes pruebas de acceso cuya convocatoria se llevará a efecto con la máxima publicidad.

Artículo 27 . Registro

 1. En el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana se creará un registro específico para escuelas de música, de danza y de música y danza en el que se inscribirán aquellas escuelas, de titularidad pública o privada, que hayan sido autorizadas por la Administración educativa.
 2. La Administración educativa podrá autorizar el registro de escuelas de música, de danza o de música y danza, que tengan sus instalaciones ubicadas en distintos inmuebles, incluso en distinta localidad, siempre que la distancia entre estas localidades no dificulte la realización de dichas enseñanzas y que en su conjunto reúnan los requisitos mínimos previstos

 

Sección segunda. De las escuelas de educandos

Artículo 28 . Escuelas de educandos

Las escuelas de educandos de las sociedades musicales que por sus características no se inscriban en el Registro de Escuelas de Música, también podrán recibir de las administraciones públicas, mediante disposiciones específicas, protección y ayuda en orden a la labor educativa y cultural que desempeñan.


TÍTULO III. De la financiación de las enseñanzas musicales

Artículo 29 . Disposición general

Las administraciones valencianas colaborarán adecuadamente en la financiación de las enseñanzas musicales, a efectos de dotar a las escuelas de música, de danza y de música y danza de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos.

Artículo 30 . Programa Autónomico de Financiación

 1. Para alcanzar la finalidad prevista en el artículo anterior, se establecerá un Programa Autonómico de Financiación de las enseñanzas musicales no regladas, impartidas en las escuelas de música, de danza y de música y danza y, con la correspondiente dotación presupuestaria, para un periodo de diez años.
 2. Dicho programa incluirá los criterios para su financiación, gestión y ejecución y las medidas necesarias para la dotación de recursos humanos, construcción, adaptación y reforma de edificios que alberguen los centros educativos, adquisición de instrumentos musicales y material didáctico, el establecimiento y desarrollo de servicios complementarios y la formación y actualización permanente del profesorado.

Artículo 31 . Colaboración interadministrativa

La Generalitat Valenciana establecerá acuerdos y convenios de colaboración con las corporaciones locales y las asociaciones y entidades sin fin lucrativo que sean titulares de escuelas de música, de danza y de música y danza, y de escuelas de educandos, para ayudar económicamente a su funcionamiento y contribuir al cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 32 . Ayudas

 1. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia concederá ayudas dirigidas al mantenimiento de las escuelas de música, de danza y de música y danza, y demás centros de enseñanzas musicales, así como subvenciones que permitan la realización de actividades o programaciones musicales.
 2. En las convocatorias que se realicen al efecto figurará una comisión de valoración en la que podrán participar tanto la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como representantes de las entidades, instituciones, federaciones o asociaciones musicales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 33 . Becas del Instituto Valenciano de la Música

El Instituto Valenciano de la Música realizará anualmente una convocatoria de becas dirigida a los alumnos que cursen estudios no reglados en escuelas de música, de danza o de música y danza, mientras estos estudios estén excluidos de las convocatorias generales de becas y ayudas al estudio de las administraciones educativas.


TÍTULO IV. Del patrimonio musical valenciano y su registro 3

Artículo 34 . Marco legal

La protección, enriquecimiento, fomento, difusión y disfrute social del patrimonio musical valenciano se regirá por las normas reguladoras del patrimonio cultural valenciano y, subsidiariamente, por la presente ley y demás leyes vigentes sobre la materia.

Artículo 35 . Objeto

 1. Integran el patrimonio musical valenciano los bienes, actividades y entidades de carácter musical especialmente representativos de la historia y la cultura de la Comunidad Valenciana.
 2. El patrimonio musical valenciano será inventariado o catalogado y constituirá el Archivo Musical Valenciano. Este archivo incorporará tanto formatos tradicionales como nuevos soportes físicos y estará dotado de los medios oportunos de conservación y reproducción.

Artículo 36 . Instituciones consultivas

 1. A la Generalitat le compete el conocimiento, el fomento y la difusión del patrimonio musical valenciano.
 2. Son Instituciones consultivas de la administración Pública de la Generalitat Valenciana en materia musical a los efectos previstos en la normativa reguladora del patrimonio cultural valenciano, el Consejo Valenciano de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, el Consejo Escolar Valenciano, el Instituto Valenciano de la Música, los Conservatorios Superiores de Música, los Conservatorios Superiores de Danza, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y cuantas Instituciones pueda reconocer el Consell mediante decreto, y ello sin perjuicio del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales públicas y privadas.

Artículo 37 . Protección del patrimonio musical valenciano

 1. Los ayuntamientos cooperarán con la Generalitat en el conocimiento, conservación, fomento y difusión del patrimonio musical existente en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Comunicarán a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, cualquier amenaza de daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que se les atribuya expresamente.
 2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con los ayuntamientos, podrá crear comisiones mixtas integradas por representantes de la Generalitat Valenciana y del respectivo municipio con la función de asesorar a los órganos competentes para la ejecución de esta ley en orden a su cumplimiento.
 3. Las personas físicas y jurídicas que observen peligro de pérdida o deterioro de un bien integrante del patrimonio musical valenciano deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia o del ayuntamiento correspondiente.

Artículo 38 . De su protección y tutela

Los bienes, actividades y entidades integrantes del patrimonio musical valenciano de mayor relevancia y significación, gozarán de singular protección y tutela, por decreto del Consell, según el procedimiento que reglamentariamente se determine. El decreto deberá describir claramente el bien, actividad y entidad, señalando todos los elementos y características que lo componen para su plena identificación y conocimiento de sus características esenciales.

Artículo 39 . Registro del Patrimonio Musical Valenciano

Los bienes, actividades y entidades constitutivos del patrimonio musical valenciano serán inscritos en un registro específico, dependiente de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, cuya organización, funcionamiento y régimen de acceso al mismo se determinarán por vía reglamentaria.

Artículo 40 . Certificado acreditativo de la inscripción

El Registro del Patrimonio Cultural Valenciano expedirá certificado que acredite la inscripción de bienes, actividades y entidades que les identifique y con las demás anotaciones pertinentes conforme a lo que reglamentariamente se determine.

Artículo 41 . Conservación, consolidación y mejora

 1. Las administraciones valencianas procurarán por todos los medios técnicos la conservación, consolidación y mejora de todos los bienes, actividades y entidades que componen el patrimonio musical valenciano.
 2. El Consell de la Generalitat, y los ayuntamientos en su caso, colaborarán con los titulares de los bienes, actividades y entidades inscritos en el registro, en su conservación y difusión y arbitrarán las ayudas económicas y técnicas en la forma señalada reglamentariamente.
 3. El Consell de la Generalitat dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de bienes así como de actividades incluidas en el patrimonio musical valenciano, tengan preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la Generalitat podrá establecer, mediante acuerdos con personas y entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios.
 4. Los titulares de los bienes que se hubieran beneficiado de algún tipo de ayuda de carácter público estarán sujetos, en su actuación a las condiciones que se hubieran fijado para su concesión.

TÍTULO V. Medidas de fomento de la cultura musical

Artículo 42 . Sobre la promoción de la música en la Comunidad Valenciana

La Generalitat postula como principios orientadores de su política cultural en materia musical la promoción, desarrollo, enseñanza, difusión y protección de la música en todos sus aspectos, expresiones y ramificaciones y, consiguientemente, prestará apoyo a las entidades públicas y privadas, particulares y asociaciones que persigan dichos objetivos y realicen las actividades propias para lograr aquellos fines, favoreciendo su coordinación y promoviendo y creando las condiciones sociales más adecuadas para ello. Y ello sin perjuicio de la necesaria participación y cooperación entre sí, entre las instituciones sociales, las entidades privadas y los particulares.

Artículo 43 . Colaboración institucional

La Generalitat Valenciana colaborará con las corporaciones locales y entidades musicales sin ánimo de lucro para la adquisición, construcción, restauración, adaptación, mantenimiento, mejora y equipamiento de los edificios destinados a la formación, enseñanza y actividades musicales y sociales.

Artículo 44 . Creación de Infraestructuras

Las administraciones públicas procurarán dotar de infraestructuras adecuadas para la interpretación y audiciones musicales en cada una de las zonas o comarcas del territorio valenciano.

Artículo 45 . Adquisición de Instrumentos musicales

Con el fin de facilitar la utilización de instrumentos musicales por los jóvenes, durante su estancia en escuelas y centros docentes, se creará un programa de ayudas que posibilite su adquisición por las corporaciones locales y entidades musicales sin ánimo de lucro, titulares de las escuelas o centros docentes.

Artículo 46 . Líneas de crédito específicas

Se impulsará la creación de líneas de crédito específicas para construir, conservar y modernizar edificios destinados a actividades musicales y de danza y adquirir instrumentos, mediante créditos especiales de las instituciones bancarias, públicas y privadas.

Artículo 47 . Medidas para el fomento de la música y de la danza

Para fomentar la música, la danza y la cultura musical, las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana procurarán adoptar las siguientes medidas:

 1. Ayudar, colaborar o subvencionar certámenes, festivales, y otras manifestaciones y actividades de bandas de música, orquestas u otros grupos musicales.
 2. Ayudar o subvencionar las iniciativas orientadas al perfeccionamiento de los músicos.
 3. Concertar convenios de apoyo a inversiones en infraestructuras y a programas sociales y musicales, que las corporaciones locales, las asociaciones y entidades sin fin lucrativo, organicen de manera permanente o estable en su duración.
 4. Aquellas tendentes a incentivar la creatividad musical.
 5. Fomentar de manera estable las manifestaciones musicales lírico escénicas, como la ópera.

Artículo 48 . Sobre el perfeccionamiento musical

 1. Se crearán programas de trabajo adecuados para atender el perfeccionamiento musical de los intérpretes valencianos.
 2. Se crearán, asimismo, programas con dotación presupuestaria, de concesión de bolsas y ayudas para asistencia a cursos, seminarios y encuentros de perfeccionamiento técnico y artístico para músicos que tengan condiciones adecuadas para ello.

Artículo 49 . De la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana 4

 1. Se crea la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, con el fin de ofrecer a los jóvenes músicos de la Comunidad Valenciana una formación orquestal complementaria.
 2. La composición y funcionamiento de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana será regulado reglamentariamente.
 3. Se adscribe la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana al Instituto Valenciano de la Música.

Artículo 50 . De la Banda Joven de la Generalitat Valenciana 5

 1. Se crea la Banda Joven de la Generalitat Valenciana, con la finalidad de ofrecer a los jóvenes músicos de la Comunidad Valenciana una formación bandística complementaria.
 2. La composición y el funcionamiento de la Banda Joven de la Generalitat Valenciana será regulado reglamentariamente.
 3. Se adscribe la Banda Joven de la Generalitat Valenciana al Instituto Valenciano de la Música.

Artículo 51 . Del Coro de la Generalitat Valenciana 6

 1. Se crea el Coro de la Generalitat Valenciana con carácter profesional.
 2. La composición y funcionamiento del Coro de la Generalitat Valenciana será regulado reglamentariamente.
 3. El Coro de la Generalitat Valenciana se adscribe al Instituto Valenciano de la Música.

Artículo 52 . De la Orquesta Sinfónica de la Generalitat Valenciana. 7

 1. Se crea la Orquesta Sinfónica de la Generalitat Valenciana con carácter profesional.
 2. La composición y funcionamiento de la Orquesta Sinfónica de la Generalitat Valenciana será regulado reglamentariamente.
 3. La Orquesta Sinfónica de la Generalitat Valenciana se adscribe al Instituto Valenciano de la Música.

Artículo 53 . De la Banda de Música de la Generalitat Valenciana. 8

 1. Se crea la Banda de Música de la Generalitat Valenciana con carácter profesional.
 2. La composición y funcionamiento de la Banda de Música de la Generalitat Valenciana será regulada reglamentariamente.
 3. La Banda de Música de la Generalitat Valenciana se adscribe al Instituto Valenciano de la Música.

TÍTULO VI. De las relaciones de colaboración de las administraciones valencianas con las sociedades musicales y las asociaciones artistico-musicales

Artículo 54 . Coordinación institucional

La política cultural de la Generalitat se orientará a impulsar y coordinar las funciones, enseñanzas y actividades relativas a la música, de las diputaciones provinciales, de las corporaciones locales y de las asociaciones artístico-musicales, para una mejor distribución de recursos y promoción cultural.

Artículo 55 . Ayuntamientos y diputaciones

En lo que se refiere a las actividades musicales, los ayuntamientos y las diputaciones coordinarán sus esfuerzos para la mayor eficacia de aquéllos y para que resulten beneficiarios el mayor número posible de ciudadanos. Cuando se programen para toda la Comunidad se realizará la oportuna coordinación entre dichas corporaciones y la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, así como con el Instituto Valenciano de la Música.

Artículo 56 . Convenios de colaboración institucional

Mediante convenios de colaboración los ayuntamientos y las diputaciones prestarán ayuda material, humana y financiera a las sociedades musicales y a las escuelas de música dentro de los límites consignados en sus respectivos presupuestos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Dadas las peculiaridades valencianas, un mismo edificio podrá ser destinado a las enseñanzas propias de las escuelas de música, de danza o de música y danza y a otros fines sociales, culturales o educativos.

Segunda

La Administración autonómica gestionará ante la administración del Estado fórmulas para la calificación de 'entidades de utilidad pública' de aquellas asociaciones musicales sin fin lucrativo, que reúnan los requisitos correspondientes, a efectos de ser receptoras de los beneficios legales que tales calificaciones comportan.

Tercera

La adscripción del personal de la Generalitat que se realice al Instituto Valenciano de la Música, se hará respetando las condiciones establecidas hasta ese momento para dicho personal.

Cuarta

Para la creación y funcionamiento de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, se tendrá en cuenta la actual, y a extinguir, Joven Orquesta Valenciana.

Quinta

Para la creación y funcionamiento del Coro de la Generalitat Valenciana, se tendrá en cuenta el actual y a extinguir Coro de Valencia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El Consell de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Segunda

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

-----------------------------------

NOTAS

 1. Véase el Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 2. El artículo 39, apartado 5, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, dispone:
  "Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán cursarse en escuelas específicas, sin limitación de edad, estudios de música o danza, que en ningún caso podrán conducir a la obtención de títulos con validez académica y profesional y cuya organización y estructura serán diferentes a las establecidas en dichos apartados. Estas escuelas se regularán reglamentariamente por las Administraciones educativas".
 3. Véase le Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
 4. Véase la disposición transitoria tercera del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 5. Véase la disposición transitoria tercera del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 6. Véase la disposición transitoria tercera del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 7. Véase la disposición transitoria tercera del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 8. Véase la disposición transitoria tercera del Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música (DOGV núm. 3.836, de 14.09.2000).
 
logo_conselleria

Nota legal - Diseño: Juan Nava - Realización: Gongo Labs, S.L.